с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00
 
 

Покана

Създадено на 01.03.2023 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 18 март 2023 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно-изборно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията и утвърждаване на приетите от управителния съвет член-кооператори.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2022 година.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2022 година.

                                                            Докладва: Председател КС

 1. Доклад на финансовия инспекция за извършената финансова инспекция на КЗПТУ „Мечка -94 за периода 2019-2022 г.

Докладва: Финасов инспeктор Иван Василев

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

                                     Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                     Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2023 година.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2023 г.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                                            Докладва: Гл.четоводител

 1. Избор на председател, управителен съвет и контролен съвет на КЗПТУ „Мечка -94“.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                        ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

КЗПТУ „МЕЧКА -94“

КООПЕРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "МЕЧКА - 94" се намира в с. Мечка, област Плевен.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Специализирана е в зърнопроизводството.

Отглеждат се пшеница, слънчоглед, ечемик и рапица.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ