с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00
 
 

Покана

Създадено на 04.03.2022 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 19 март 2022 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                                     Докладва: Председател УС
 2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2021 година.

                                                                     Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2021 година.

                                                                     Докладва: Председател КС

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.

Докл. Гл. счетоводител

 1. Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

                                                                     Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                       Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                                                     Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2022 година.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ през 2022 г.

                                                                              Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                                                              Докладва: Гл.четоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                        ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

КЗПТУ „МЕЧКА -94“

КООПЕРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "МЕЧКА - 94" се намира в с. Мечка, област Плевен.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Специализирана е в зърнопроизводството.

Отглеждат се пшеница, слънчоглед, ечемик и рапица.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ