с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00
 
 

Покана

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 16 март 2019 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно-изборно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията и утвърждаване на приетите от управителния съвет член-кооператори.

Докладва: Председател УС

2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2018 година.

Докладва: Председател УС

3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2018 година.

Докладва: Председател КС

4. Доклад на финансовия ревизор за извършената финансова ревизия на КЗПТУ „Мечка -94 за периода 2015-2018 г.

Докладва: Финасов ревизор Иван Василев

5. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 година.

Докладва: Одитор експерт- счетоводител

6. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

Докладва: Председател УС

7. Вземане решение за бракуване на основни средства.

Докладва: Председател УС

8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.

9. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2019 година.

Докладва: Председател УС

10. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2019 г.

Докладва: Председател УС

11. Разпределяне печалбата на кооперацията.

Докладва: Гл.четоводител

12. Избор на председател, управителен съвет и контролен съвет на КЗПТУ"Мечка -94"

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                                          ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Създадена на 28.02.2019 год.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

КЗПТУ „МЕЧКА -94“

КООПЕРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "МЕЧКА - 94" се намира в с. Мечка, област Плевен.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Специализирана е в зърнопроизводството.

Отглеждат се пшеница, слънчоглед, ечемик и рапица.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ