с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00
 
 

Покана

Създадено на 08.04.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 24 април 2021 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                            

 Докладва: Председател УС

2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2020 година.

                                        Докладва: Председател УС

3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2020 година.
                                        

 Докладва: Председател КС

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

Докл. Гл. счетоводител

5. Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 година.
                                     

Докладва: Одитор експерт- счетоводител

6. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                      Докладва: Председател УС

7. Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                        Докладва: Председател УС

8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
9. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2021 година.

Докладва: Председател УС

10. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“  през 2021 г.
                                          

 Докладва: Председател УС

11. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                             Докладва: Гл.четоводител

12. Вземане решение за изменение и допълнение на устава на КЗПТУ „Мечка -94“.

Докл. Толя Първанова – член на УС

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

 

                                    ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

КЗПТУ „МЕЧКА -94“

КООПЕРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "МЕЧКА - 94" се намира в с. Мечка, област Плевен.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Специализирана е в зърнопроизводството.

Отглеждат се пшеница, слънчоглед, ечемик и рапица.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ