с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00

Покана

Създадено на 12.03.2024 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 30 март 2024 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на общо годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                                               Докладва: Председател УС
 2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2023 година.

                                                                                   Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2023 година.

                                                                                    Докладва: Председател КС

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 година.

                                                                                   Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                                                                   Докладва: Председател УС

 1. Вземане на решение за бракуване на дълготрайни активи.

                                                                                 Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС за дейността през 2023 г.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2024 година.

                                                                                     Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2024 г.

                                                                                    Докладва: Председател УС

 1. Вземане на решение за упълномощаване на председателя и управителния съвет да кандидатстват за финансиране по европейски и национални програми.

                                                                                    Докладва: Председател УС

 1. Вземане на решение за разпределяне на дивиденти.

                                                                                    Докладва: Гл.счетоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

 

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

КЗПТУ „МЕЧКА -94“

КООПЕРАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ "МЕЧКА - 94" се намира в с. Мечка, област Плевен.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Специализирана е в зърнопроизводството.

Отглеждат се пшеница, слънчоглед, ечемик и рапица.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ