с. Мечка, ул.Васил Левски 54
Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00
 
 

Създадено на 01.03.2023 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 18 март 2023 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно-изборно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията и утвърждаване на приетите от управителния съвет член-кооператори.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2022 година.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2022 година.

                                                            Докладва: Председател КС

 1. Доклад на финансовия инспекция за извършената финансова инспекция на КЗПТУ „Мечка -94 за периода 2019-2022 г.

Докладва: Финасов инспeктор Иван Василев

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 година.

                                     Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                     Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2023 година.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2023 г.

                                                            Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                                            Докладва: Гл.четоводител

 1. Избор на председател, управителен съвет и контролен съвет на КЗПТУ „Мечка -94“.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                        ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Създадено на 04.03.2022 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 19 март 2022 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                                     Докладва: Председател УС
 2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2021 година.

                                                                     Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2021 година.

                                                                     Докладва: Председател КС

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.

Докл. Гл. счетоводител

 1. Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

                                                                     Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                       Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                                                     Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2022 година.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ през 2022 г.

                                                                              Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                                                              Докладва: Гл.четоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                        ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

 

 


 

Създадено на 08.04.2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 24 април 2021 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                            

 Докладва: Председател УС

2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2020 година.

                                        Докладва: Председател УС

3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2020 година.
                                        

 Докладва: Председател КС

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

Докл. Гл. счетоводител

5. Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 година.
                                     

Докладва: Одитор експерт- счетоводител

6. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                      Докладва: Председател УС

7. Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                        Докладва: Председател УС

8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
9. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2021 година.

Докладва: Председател УС

10. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“  през 2021 г.
                                          

 Докладва: Председател УС

11. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                             Докладва: Гл.четоводител

12. Вземане решение за изменение и допълнение на устава на КЗПТУ „Мечка -94“.

Докл. Толя Първанова – член на УС

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                    ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 


 

Създадена на 06.07.2020 год.

П О К А Н А

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 24 юли 2020 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.                                              

Докладва: Председател УС

2.    Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2019 година.

                                          Докладва: Председател УС

3.    Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2019 година.

                                          Докладва: Председател КС

4.    Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.

Докл. Гл. счетоводител

5.    Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 година.

                                     Докладва: Одитор експерт- счетоводител

6.    Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                      Докладва: Председател УС

7.    Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                        Докладва: Председател УС

8.    Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.

9.    Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2020 година.

Докладва: Председател УС

10.    Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“  през 2020 г.
                                            

Докладва: Председател УС

11.    Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                             Докладва: Гл.четоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                    ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


 

Създадена на 24.03.2020 год.

КЗПТУ „Мечка-94“ – с. Мечка, община Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ – с. Мечка, общ. Плевен, на основание епидемичната обстановка в община Плевен и във връзка с Указанията от Министерството на здравеопазването и забрана да не се събират хора и провеждат мероприятия в затворени пространства,

ОТМЕНЯ:

Провеждането на насроченото за 28.03.2020 г.  общо годишно-отчетно събрание на КЗПТУ „Мечка -94“ – с. Мечка.

От управителния съвет

 


Създадена на 28.02.2019 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 16 март 2019 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно-изборно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията и утвърждаване на приетите от управителния съвет член-кооператори.

Докладва: Председател УС

2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2018 година.

Докладва: Председател УС

3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2018 година.

Докладва: Председател КС

4. Доклад на финансовия ревизор за извършената финансова ревизия на КЗПТУ „Мечка -94 за периода 2015-2018 г.

Докладва: Финасов ревизор Иван Василев

5. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 година.

Докладва: Одитор експерт- счетоводител

6. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

Докладва: Председател УС

7. Вземане решение за бракуване на основни средства.

Докладва: Председател УС

8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.

9. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2019 година.

Докладва: Председател УС

10. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2019 г.

Докладва: Председател УС

11. Разпределяне печалбата на кооперацията.

Докладва: Гл.четоводител

12. Избор на председател, управителен съвет и контролен съвет на КЗПТУ"Мечка -94"

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Създадена на 19.02.2018 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 10 март 2018 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.

                  Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2017 година.

                                                                                               Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2017 година.

                                                                                               Докладва: Председател КС

 1. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

                                                                                               Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

                                                           Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за бракуване на основни средства.

                                                                                               Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2018 година.

                                                                                               Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции през 2018 г.

                                                                                               Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

                                                                                               Докладва: Счетоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                                                          ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 


 

Създадена на 24.02.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 18 март 2017 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.
Докладва: Председател УС
2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2016 година.
Докладва: Председател УС
3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2016 година.
Докладва: Председател КС
4. Приемане на годишния финансов отчет и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.
Докладва: Одитор експерт- счетоводител
5. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.
Докладва: Председател УС
6. Вземане решение за бракуване на основни средства.
Докладва: Председател УС
7. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
8. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2017 година.
Докладва: Председател УС
9. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции.
Докладва: Председател УС
10. Разпределяне печалбата на кооперацията.
Докладва: Счетоводител
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

 

                                                                       ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 


 

Създадена на 25.02.2016 год.

ПОКАНА

Управителният съвет на КЗПТУ „Мечка -94“-с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членкооператори на 12 март 2016 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията, за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членкооператори, подали заявления за прекратяване на членство в кооперацията.

Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2015 година.

Докладва: Председател УС

 1. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ „Мечка -94“ през стопанската 2015 година.

Докладва: Председател КС

 1. Приемане на годишния финансов отчет и одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година.

Докладва: Одитор експерт- счетоводител

 1. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за бракуване на основни средства.

Докладва: Председател УС

 1. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
 2. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската 2016 година.

Докладва: Председател УС

 1. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ „Земеделие“ и други кредитни институции.

Докладва: Председател УС

 1. Разпределяне печалбата на кооперацията.

Докладва: Счетоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред.

                                                                       ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ